Nederlands Hypotheek Fonds

Het Nederlands Hypotheek Fonds

Het Nederlands Hypotheek Fonds verstrekt onder strikte voorwaarden hypotheken aan ondernemers én professionele vastgoedbeleggers die buiten de strenge, bureaucratische richtlijnen van de reguliere banken vallen. De middelen voor de hypotheken worden bij elkaar gebracht door investeerders op zoek naar een goed rendement.

Kunnen wij iets voor jou betekenen?
Grote zekerheid met veel hoger rendement.

Alle financiering die het NHF verstrekt zijn op basis van een hypotheek op Nederlands onroerend goed tot maximaal 60% van de waarden van deze onderpanden. Dit biedt een grote zekerheid gekoppeld met een veel hoger rendement dan wat op dit moment mogelijk is op een spaarrekening of  investering in kwaliteitsobligaties.

Veelgestelde Vragen: Investeerders
Hoe veilig is het Nederlands Hypotheek Fonds (NHF)?

Aangezien het NHF uitsluitend financieringen verstrekt op Nederlands onroerend goed tot maximaal 60% van de marktwaarde, waarbij geldnemer in maximaal 20 jaar de lening moet aflossen is er een behoorlijke zekerheid voor wat betreft de inleg.

Ook worden alle financieringsaanvragen beoordeeld door acceptanten met een ruime ervaring op het gebied van financiering. Daarnaast is een van de voorwaarden voor een financiering een jaarlijks onderhoudsgesprek met de adviseur die de aanvraag indient. Op deze manier houden wij contact met onze geldnemers en kan tijdig actie ondernomen worden indien dat nodig is.

 

Welk rendement kan ik verwachten als investeerder?

Op basis van de huidige hypotheekportefeuille (verstrekte leningen) is voor 2020 een rendement van minimaal 4,5% te verwachten. Per kwartaal wordt er 1% voorschotrente uitbetaald. Na opmaken van de jaarrekening en goedkeuring door de jaarvergadering (alle investeerders worden daarvoor uitgenodigd) wordt de eindafrekening opgemaakt en wordt het meerdere boven 4% van het rendement uitbetaald.

Welk rendement is er gerealiseerd de afgelopen jaren?

2014 – 4,65%
2015 – 4,48%
2016 – 4,57%
2017 – 4,79%
2018 – 4,50%
2019 – 4,71%
2020 – 5,06%
2021 – 5,1%
2022 – 5,1%
2023 – 5,39%

– Vergelijk dat met de huidige spaarrentes die rond de 0% liggen.

Hoe is het toezicht geregeld op het NHF?

Het fonds, met registratieplicht bij de AFM, voldoet aan de criteria die door de AFM gesteld worden aan een ‘Alternatieve Beleggingsinstelling’ (ABI) conform het AIFDM-regime. Dit houdt in dat u investeert zonder toezicht van de AFM.

Wij hebben dat op een andere manier geregeld. Naast  het administratiekantoor dat de jaarrekening opstelt heeft de jaarvergadering (bestaande uit alle investeerders) het recht een 2e controle te laten uitvoeren door een extern accountant.

Daarnaast is het belangrijkste controle orgaan de kredietcommissie (KC) Iedere investeerder kan zich hiervoor kandidaat stellen en de investeerders benoemen deze. Op initiatief van de KC kan er periodiek een audit worden uitgevoerd waarop op dossier en procedure niveau een controle kan worden uitgevoerd. Een verslag hiervan zal aan alle investeerders ter beschikking worden gesteld.
De belangrijkste controle vindt dus plaats door diegene die daar belang bij hebben, namelijk de investeerders.

Als ik inleg kan ik dan ook weer op ieder moment uitstappen?
Op het moment dat de liquiditeiten aanwezig zijn en er geen lopende offertes zijn, is dit mogelijk. Mochten die liquide middelen er op dat moment niet zijn, dan is het in de statuten opgenomen dat, indien de investeerder aangeeft uit te willen stappen, dit kan zodra er nieuwe investeerders toetreden of een aflossing binnen komt. Dit uittreden heeft voorrang boven nieuwe verstrekkingen.

Doelstelling van het fonds is te groeien naar een minimale omvang van 10 miljoen, op dat moment zal er jaarlijks een bedrag van tussen de 0,5 en 1 miljoen aan aflossing binnen en zal uittreden altijd binnen enkele maanden mogelijk zijn.
Hoe zit het fiscaal met een investering in het NHF?
Als besloten fonds voor gemene rekening is het fonds fiscaal transparant. De waarde van het certificaat telt voor particuliere investeerders als privévermogen in Box 3. Voor BV’s wordt de opbrengt belast conform de regels van de vennootschapsbelasting. Het fonds zelf is niet belastingplichtig.

Een van de (fiscale) voorwaarden van een ‘besloten fonds voor gemene rekening’ is dat de certificaten niet vrij verhandelbaar zijn. Een certificaat kan worden teruggekocht door het fonds zelf. Daarna kan het weer aan belangstellenden worden verkocht. Op deze interne markt zal worden bepaald dat terugkoop van certificaten voorrang heeft boven nieuwe uitzettingen. Alle deelnemers en het fonds zelf hebben alle belang bij een zo liquide mogelijke handel.
Veelgestelde Vragen: Geldnemers
Wie kan een hypotheek krijgen bij het Nederlands Hypotheek Fonds (NHF)?

Het NHF verstrekt uitsluitend hypotheken:

  • aan ondernemers en professionele vastgoedbeleggers;
  • op Nederlands onroerend goed op basis van hypotheek;
  • financiering is mogelijk tot 60% van de marktwaarde;
  • er dient een goede (toekomstige) cashflow te zijn om de lasten te betalen;
  • maximaal wordt per onderpand verstrekt een bedrag van € 1 miljoen;
  • aflossing in maximaal 20 jaar.
Hoe kan ik een hypotheek aanvragen bij het NHF?

Aanvragen dienen te worden ingediend via IBD-Nederland of via ons aanvraagformulier.

Hoe snel kan een financiering geregeld worden bij het NHF?

In tegenstelling tot banken kunnen wij nog snel en efficiënt werken. Indien aanvraag compleet wordt aangeleverd via uw adviseur zal binnen 48 uur een offerte uitgebracht worden. Na ontvangst van de getekende offerte en aanlevering van alle nog ontbrekende stukken kan het definitieve akkoord ook binnen 48 uur gegeven worden. Afhankelijk van de medewerking van de notaris en eventuele eerdere geldverstrekkers kan binnen enkele dagen de hypotheekakte ondertekend worden.

Partners van het NHF